Частична руптура на Латерален Колатерален Лигамент / Lateral Collateral Ligament (LCL) partial tear

Частична руптура на Латерален Колатерален Лигамент / Lateral Collateral Ligament (LCL) partial tear
Продължителност на програмата:
39 дни
Цена:
25.00 EUR
0.64 EUR / ден