Общи условия на ползване

 

Общи условия на ползване

Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ПРЕСТИЖ АМГЕООД и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: playreha.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с настоящите Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу изрази ще имат следното значение:

 1. 1.    „ПРЕСТИЖ АМГ” ЕООД е действащо търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, с фирма „ПРЕСТИЖ АМГ” ЕООД, ЕИК: BG121667704, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Гевгелийски бл.1 вх.1 ет.12 ап.45

2. „Интернет страница” е уеб сайт в публичното интернет пространство с домейн playreha.com  

3. „Съдържание” - има следната дефиниция:

 • •    •    Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • •    •    Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребител и Клиент от ПРЕСТИЖ АМГ посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • •    •    Всякаква друга информация към Потребител или Клиент, получена от служител на ПРЕСТИЖ АМГ, независимо от начина на комуникация;
 • •    •    Информация, свързана с продукти, услуги, цени, отстъпки и/или такси, прилагани или предлагани от ПРЕСТИЖ АМГ;
 • •    •    Информация, касаеща ПРЕСТИЖ АМГ или каквато и да е информация, с източник ПРЕСТИЖ АМГ.

4. „Клиент” - лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата на ПРЕСТИЖ АМГ по какъвто и да е начин, и което създавайки свой Профил използва предлаганите от ПРЕСТИЖ АМГ продукти.

5. „Профил” – елемент, състоящ се от две имена, телефонен номер, e-mail адрес, държава и парола, които позволяват само на един Клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между ПРЕСТИЖ АМГ и Клиента.

6. „Документ” – настоящите общи условия.

7. „Договор от разстояние” - всеки договор, сключен между ПРЕСТИЖ АМГ и Клиент без да е налице физически контакт, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор от разстояние;

8. „Брошура, известие, съобщение” – електронни информационни средства, касаещи продукти или промоции, предлагани от страна на ПРЕСТИЖ АМГ в определен период от време, без обвързване на ПРЕСТИЖ АМГ с предоставената информация.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Клиентът може да използва Интернет страницата и нейното съдържане, да прави поръчка на услуги, предлагани от ПРЕСТИЖ АМГ, в случаите, когато не е налице друго валидно писмено споразумение между ПРЕСТИЖ АМГ и съответния Клиент. Документът се прилага и за уреждане на отношенията между ПРЕСТИЖ АМГ и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на интернет страницата и/или продуктите, в това число отправянето на изявления и сключване на договори,  предполага, че Клиентът е запознат, съгласява се, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.3. Достъпът до услугите, предоставяни от ПРЕСТИЖ АМГ, за сключване на договори от разстояние е възможен само и единствено чрез публично достъпната Интернет страница playreha.com

2.4. Клиентът носи отговорност за всички причинени на ПРЕСТИЖ АМГ и/или трети лица имуществени вреди, настъпили от неговото поведение – действие и/или бездействие при използването на Интернет страницата, нейното Съдържание и предоставяните Услуги.

2.5. В случай, че Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите Общи условия и/или част от тях, той се задължава да не използва Интернет страницата, Съдържанието и Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия. Ако клиентът не изпълни задълженията си по предходното изречение, се прилага разпоредбата на т. 2.2. от настоящите Общи условия.

2.6. Клиентът не може с обратно действие да оттегли съгласието си със съдържанието на настоящите Общи условия, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към ПРЕСТИЖ АМГ.

2.7. Клиентът има право да оттегли съгласието с този документ в момент на осъществяване на Поръчка, в случай че същият няма задължения към ПРЕСТИЖ АМГ и само ако не е започнало изпълнението на поръчката. В този случай ПРЕСТИЖ АМГ ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.8. Услугите на Интернет страницата могат да бъдат използвани само от Клиенти, които са надлежно регистрирани /попълнили са регистрационна форма, съобразно изискванията на ПРЕСТИЖ АМГ/ и не са били отхвърлени от страна на ПРЕСТИЖ АМГ, без оглед на причината. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата, Съдържанието и услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години) и че предоставените от него данни са истински. За използването на неистински данни Клиентът носи наказателна отговорност.

2.9. С отправянето на поръчка през интернет портала Клиентът декларира, че е запознат с и приема настоящите Общи условия, както и че дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние. 

2.10. ПРЕСТИЖ АМГ има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия Документ и по всеки договор и договор от разстояние на трето лице, като в такъв случай ПРЕСТИЖ АМГ не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения по отношение на Клиента, а приобретателят встъпва като съдлъжник на ПРЕСТИЖ АМГ. Прехвърлянето правата по предходното изречение се извършват с писмено уведомление от ПРЕСТИЖ АМГ до Клиента.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са изключителна собственост на ПРЕСТИЖ АМГ.

3.2. Без изричното писмено съгласие на ПРЕСТИЖ АМГ Клиентът няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на ПРЕСТИЖ АМГ, включително всякакво съдържание от Интернет страницата на ПРЕСТИЖ АМГ, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание.

3.3. Всяко използване на Съдържанието за цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия са забранени.

4. КОНТАКТ

4.1. ПРЕСТИЖ АМГ публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.

4.2. С попълването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът се съгласява и позволява на ПРЕСТИЖ АМГ или негов представител да установява контакт с Клиента посредством предоставената информация.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ПРЕСТИЖ АМГ да осъществи обратна връзка с Клиента.

4.4. С попълване формата за контакт Клиентът изрично предоставя своето съгласие да получава известия, съобщения и информация от ПРЕСТИЖ АМГ. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до ПРЕСТИЖ АМГ се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от ПРЕСТИЖ АМГ по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата. 

4.5. ПРЕСТИЖ АМГ си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

5.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране да получава Брошури, съобщения и/или Известия от ПРЕСТИЖ АМГ.

5.2. Клиентът може да откаже получаването на Брошури и/или Известия по всяко време като уведоми писмено ПРЕСТИЖ АМГ за това. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

5.3. ПРЕСТИЖ АМГ си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ПРЕСТИЖ АМГ или допълнително известие.

6. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за обработването на предоставените от него лични данни от страна на ПРЕСТИЖ АМГ. ПРЕСТИЖ АМГ обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Клиенти само за следните цели:

 • •    •    Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;
 • •    •    Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;
 • •    •    Отказване на поръчки и решаване на други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;
 • •    •    Осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;
 • •    •    Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;
 • •    •    Извършване на контакт с Клиенти с цел обслужване, маркетингови и стратегически цели.

6.2. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той оттегля съгласието си с настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата.

6.3. Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.4. Личните данни, които ПРЕСТИЖ АМГ изисква при регистрация на Клиент, се използват единствено за обслужването на същия – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката на услиги от интернет портала. ПРЕСТИЖ АМГ гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. 

6.5. ПРЕСТИЖ АМГ може да обработва и предоставя на трети лица лични данни в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от действащ към момента на настъпването на събитието нормативен акт.

7. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА ПРЕСТИЖ АМГ

7.1. Достъп до Услуги:

7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е попълнил регистрационна форма, е създал Профил на интернет страницата на ПРЕСТИЖ АМГ и е заплатил дължимата се за услугата цена.

7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме настоящите Общи условия.

7.1.3. ПРЕСТИЖ АМГ може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на негови предишни неправомерни действия и/или бездействия без предварително предупреждение или известие.

7.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. ПРЕСТИЖ АМГ не допуска да се споделя един Профил между няколко лица, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента. Независимо от изложеното, ПРЕСТИЖ АМГ си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа на Клиента до интернет страницата без предупреждение в случай, че констатира опит за споделяне и/или нерегламентирано споделяне Профил между няколко лица.

7.2. Предлагани продукти и услуги

7.2.1. ПРЕСТИЖ АМГ може да публикува на Интернет страницата информация относно предлагани продукти и услуги, активни промоции, очаквани продукти и услиги, бъдещи промоции и т.н.

7.2.2. ПРЕСТИЖ АМГ може по всяко време за един или повече Клиенти да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги.

7.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти и услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС). Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия /ако има такава/, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката ПРЕСТИЖ АМГ ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи за доставка, които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др. и цена на доставката им. Със сключването на договора от разстояние Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние размер. 

7.2.4. Фактурирането на закупените продукти или услуги става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Клиента, който е направил поръчката. 

7.2.5. Цялата информация, използвана за описване на продукти или услуги а Интернет страницата, включително, но не само текст, статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и други, не представляват договорни задължения за ПРЕСТИЖ АМГ, а са само начин на представяне.

7.2.6. ПРЕСТИЖ АМГ си запазва правото да променя цените на подлаганите продукти и услуги без предварително да известява за това Клиента.

7.2.7. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката.

7.2.8. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката, по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв и при останалите условия, изрично посочени от ПРЕСТИЖ АМГ, ако има такива.

7.2.9. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти или услуги, по реда и при условията на чл. 7.6 от настоящите Общи условия.

7.2.10. ПРЕСТИЖ АМГ по своя собствена преценка и при едностранно определени от него условия може да предоставя допълнителна отстъпка на определени Клиенти.

7.3. Поръчка чрез Интернет

7.3.1. Клиентът може да поръча предлаганите от ПРЕСТИЖ АМГ продукти и услуги по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил.

7.3.2. Извършвайки своята поръчка, Клиентът декларира, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна, пълна и актуална към момента на завършване на поръчката.

7.3.3. Правейки своята поръчка, Клиентът се съгласява с обстоятелството, че ПРЕСТИЖ АМГ може да се свърже с него чрез всички налични комуникационни средства за потвърждаване стойността на направената поръчка и/или уточняване условията за ползване на продуктите и услигите.

7.3.4. ПРЕСТИЖ АМГ може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчаните от Клиента продукти и услуги, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

7.3.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невярна;

7.3.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат и/или нанасят вреда от всякакъв вид на ПРЕСТИЖ АМГ и/или на негови партньори или клиенти;

7.3.4.3. други уважителни причини

7.3.5. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване ПРЕСТИЖ АМГ посочва дали има ограничения за доставката на продуктите или услугите и какви платежни средства приема. Обикновено Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:

7.3.5.1. по банков път, посредством автоматично генерирано платежно нареждане и/или с дебитна карта, и/или с кредитна карта, и/или чрез виртуален ПОС терминал;

7.3.5.2. на банкомат с автоматично генериран код;

7.3.5.3. чрез системата на paypal;

7.3.5.4. в брой на касите на easypay

7.3.6. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на продуктите или услугите и съгласно условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че ПРЕСТИЖ АМГ не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин ПРЕСТИЖ АМГ има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.

7.3.7. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени от Клиента към момента на сключване на договора.

7.4. Договор и изпълнение

7.4.1. Договорът се счита за сключен в от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Клиента и получаване плащането на заявените продукти или услуги от страна на ПРЕСТИЖ АМГ.

7.4.2. След потвърждаване на плащането ПРЕСТИЖ АМГ ще предостави на Клиента достъп до предлаганите продукти и услуги, при условията и сроковете на сключения договор.

7.4.3. Рискът от ползването на продуктите и/или услугите преминава върху Клиента в момента, в който същият стартира съответният продукт или услуга, от който момент се счита, че Клиентът започва използването на същите.

7.4.4. Договорът се счита за прекратен с изтичането на срока на  услугата (програмата/комплекса от упражнения), закупена от Клиента, който срок е дефиниран допълнително за всяка отделна услуга. След изтичане срока на договора, услугата се деактивира.

7.5. Качество и гаранции

7.5.1. Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

7.5.2. Всички продавани продукти и услуги са със цифрово съдържание, което не може да бъде доставено на материален носител. 

7.6. Отказ от договора

7.6.1. Клиент на ПРЕСТИЖ АМГ може да се откаже от договора в следните случаи:

7.6.1.1. Преди стартиране на продукта и/или услугата. За избягване всякакво съмнение се приема и клиентът дава изричното си съгласие, че със стартиране програмата изпълнението на договора е започнало, съответно задължението на ПРЕСТИЖ АМГ да предостави продукта или услугата е изпълнено.

7.6.1.2. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 14 дни считано от датата, на която Клиентът получи код за достъп до продуктите и/или услугите, при условие, че продукта /услугата/ не са стартирани.

7.6.2. Клиентът е задължен да информира ПРЕСТИЖ АМГ за своето намерение да да се откаже от договора от разстояние по реда на чл. 7.6.1.2., като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в чл. 7.6.1.2. срок.

7.6.3. Клиент дава изричното си съгласие и потвърждава, че със стартирането на продукта /услугата/ договора от страна на ПРЕСТИЖ АМГ ще се счита за изпълнен. За избягване всякакво съмнение, КЛИЕНТЪТ се съгласява и потвърждава, че със стартирането на продукта /услугата/, последният губи правото си на отказ от договора, съответно, че заплатените по договор суми няма да му бъдат възстановени.

7.6.4. В случай на отказ от договора от разстояние по реда на чл. 7.6.1. ПРЕСТИЖ АМГ ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получил от Клиента, в срок до 14 дни, считано от датата, на уведомяването му от Клиента, че последният е упражнил правото си на отказ от договора. Възстановяването на сумите се извършва по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Клиента. Ако плащането е извършено през виртуалния ПОС терминал на Първа Инвестиционна Банка, при необходимост от възстановяване на сума заплатена с карта, то сумата ще бъде възстановена само по картата с която е направено плащането.  

 

8. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

8.1. ПРЕСТИЖ АМГ не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от и/или претърпи вреди от действия или бездействия на трети лица, които се представят за представители на ПРЕСТИЖ АМГ.

8.2. Клиентът се задължава да информира ПРЕСТИЖ АМГ при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.4. Контактите, осъществени от страна на ПРЕСТИЖ АМГ, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. ПРЕСТИЖ АМГ не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието и/или информацията от интернет сайта.

9.2. ПРЕСТИЖ АМГ не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. ПРЕСТИЖ АМГ не гарантира на Клиента достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ПРЕСТИЖ АМГ.

9.4. ПРЕСТИЖ АМГ не носи отговорност за начина на използване от страна на Клиента на предоставяните продукти и/или услуги. За избягване всякакво съмнение Клиентът декларира и се съгласява, че:

9.4.1. е запознат със спецификата предлаганите от ПРЕСТИЖ АМГ продукти или услуги и че същите ще му бъдат предоставени в цифров /нематериален/ вид;

9.4.2 предлаганите от ПРЕСТИЖ АМГ продукти или услуги представляват комплекс от упражнения /програми/, предназначени за подобряване физическото състояние и тонус, 

9.4.3. изпълнението на продуктите и услугите не е задължително, а с препоръчителен характер, както и че не изпълнява програмите от упражнения по медицинско предписание, а по собствено желание;

9.4.4. ще изпълнява продуктите или услугите /комплекса от упражнения/ съобразно наличните на интернет сайт playreha.com указания на ПРЕСТИЖ АМГ;

9.5. Клиентът потвърждава и се съгласява, че отговорността за евентуалните вреди, които биха могли да настъпят от неправилното изпълнение или прилагане на продуктите или услугите се носи изцяло от и е за сметка на Клиента. 

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен нейн представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен нейн представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

11. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1. Чрез използване, посещение, разглеждане и др. на интернет страницата на ПРЕСТИЖ АМГ Клиентът се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и ПРЕСТИЖ АМГ ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.3. ПРЕСТИЖ АМГ не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. ПРЕСТИЖ АМГ си запазва правото едностранно и без предварително известяване да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата и нейната структура.

12.2. ПРЕСТИЖ АМГ не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.1. Ако Клиент има някакви въпроси, питания или предложения към ПРЕСТИЖ АМГ, може да се свърже на телефон: +359889250440, както и на e-mail: prestigamg@yahoo.com и contacts@playreha.com

 Настоящите Общи условия са приети на 08.02.2017г. и влизат в сила от 09.02.2017г.