Нова регистрация

Вече сте регистрирани? Влезте оттук.

Регистрирайки се в нашата система вие се съгласявате с общите условия на ползване
Общи условия на ползване и Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

БИСКВИТКИ

 

Общи условия на ползване

Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ПЛЕЙ РЕХАООД и неговите клиенти. С натискането на обект, картинка, линк или бутон, разположен на уеб сайта: playreha.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с настоящите Общи условия.

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу изрази ще имат следното значение:

 1. 1.    ПЛЕЙ РЕХА” ООД е действащо търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, с фирма ПЛЕЙ РЕХА” ООД, ЕИК: BG204409740, със седалище и адрес на управление гр. Враца, жк. Дъбника бл.40 вх.1 ет.1 ап.1

2. „Интернет страница” е уеб сайт в публичното интернет пространство с домейн playreha.com  

3. „Съдържание” - има следната дефиниция:

 • •    •    Цялата информация на Интернет страницата, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство;
 • •    •    Съдържанието на всички електронни писма, изпратени до Потребител и Клиент от ПЛЕЙ РЕХА” ООД посредством електронни средства и/или всякакви други средства за комуникация;
 • •    •    Всякаква друга информация към Потребител или Клиент, получена от служител на ПЛЕЙ РЕХА” ООД, независимо от начина на комуникация;
 • •    •    Информация, свързана с продукти, услуги, цени, отстъпки и/или такси, прилагани или предлагани от ПЛЕЙ РЕХА” ООД;
 • •    •    Информация, касаеща ПЛЕЙ РЕХА” ООД или каквато и да е информация, с източник ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

4. „Клиент” - лице, което осъществява достъп до Съдържанието, Услугите или Интернет страницата на ПЛЕЙ РЕХА” ООД по какъвто и да е начин, и което създавайки свой Профил използва предлаганите от ПЛЕЙ РЕХА” ООД продукти.

5. „Профил” – елемент, състоящ се от две имена, телефонен номер, e-mail адрес, държава и парола, които позволяват само на един Клиент да достига до ограничени части на Интернет страницата и чрез който са достъпни Услугите и се обменя информация между ПЛЕЙ РЕХА” ООД и Клиента.

6. „Документ” – настоящите общи условия.

7. „Договор от разстояние” - всеки договор, сключен между ПЛЕЙ РЕХА” ООД и Клиент без да е налице физически контакт, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора. За избягване на съмнение се уговаря, че всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор от разстояние;

8. „Брошура, известие, съобщение” – електронни информационни средства, касаещи продукти или промоции, предлагани от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД  в определен период от време, без обвързване на ПЛЕЙ РЕХА” ООД с предоставената информация.

9. “Видео консултация” – осъществяването на директна видео връзка между клиент и служител на “Плей Реха” ООД

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Този Документ определя общите условия, при които Клиентът може да използва Интернет страницата и нейното съдържане, да прави поръчка на услуги, предлагани от ПЛЕЙ РЕХА” ООД, в случаите, когато не е налице друго валидно писмено споразумение между ПЛЕЙ РЕХА” ООД и съответния Клиент. Документът се прилага и за уреждане на отношенията между ПЛЕЙ РЕХА” ООД и Клиент по отношение на сключени между тях договори от разстояние.

2.2. Използването, включително, но не ограничавано до достъп, посещение и разглеждане на Съдържанието на интернет страницата и/или продуктите, в това число отправянето на изявления и сключване на договори,  предполага, че Клиентът е запознат, съгласява се, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.3. Достъпът до услугите, предоставяни от ПЛЕЙ РЕХА” ООД, за сключване на договори от разстояние е възможен само и единствено чрез публично достъпната Интернет страница playreha.com

2.4. Клиентът носи отговорност за всички причинени на ПЛЕЙ РЕХА” ООД и/или трети лица имуществени вреди, настъпили от неговото поведение – действие и/или бездействие при използването на Интернет страницата, нейното Съдържание и предоставяните Услуги.

2.5. В случай, че Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или отмени своето съгласие с настоящите Общи условия и/или част от тях, той се задължава да не използва Интернет страницата, Съдържанието и Услугите, да не отправя изявления и да не сключва договори по смисъла на настоящите Общи условия. Ако клиентът не изпълни задълженията си по предходното изречение, се прилага разпоредбата на т. 2.2. от настоящите Общи условия.

2.6. Клиентът не може с обратно действие да оттегли съгласието си със съдържанието на настоящите Общи условия, докато е в сила договорно отношение или докато не изплати всички дължими по договор суми към ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

2.7. Клиентът има право да оттегли съгласието с този документ в момент на осъществяване на Поръчка, в случай че същият няма задължения към ПЛЕЙ РЕХА” ООД и само ако не е започнало изпълнението на поръчката. В този случай ПЛЕЙ РЕХА” ООД ще прекрати поръчката без настъпването на допълнителни задължения и без някоя от страните да носи отговорност за възникнали вреди.

2.8. Услугите на Интернет страницата могат да бъдат използвани само от Клиенти, които са надлежно регистрирани /попълнили са регистрационна форма, съобразно изискванията на ПЛЕЙ РЕХА” ООД/ и не са били отхвърлени от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД, без оглед на причината. Лица под 18 години нямат право да използват Интернет страницата, Съдържанието и услугите, да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С регистрацията си в интернет страницата и създаването на Профил лицето декларира, че е пълнолетно (навършило 18 години) и че предоставените от него данни са истински. За използването на неистински данни Клиентът носи наказателна отговорност.

2.9. С отправянето на поръчка през интернет портала Клиентът декларира, че е запознат с и приема настоящите Общи условия, както и че дава изричното си съгласие за сключване на договори от разстояние. 

2.10. ПЛЕЙ РЕХА” ООД има право да прехвърли своите права и задължения по настоящия Документ и по всеки договор и договор от разстояние на трето лице, като в такъв случай ПЛЕЙ РЕХА” ООД не се освобождава от отговорност за изпълнение на прехвърлените задължения по отношение на Клиента, а приобретателят встъпва като съдлъжник на ПЛЕЙ РЕХА” ООД. Прехвърлянето правата по предходното изречение се извършват с писмено уведомление от ПЛЕЙ РЕХА” ООД до Клиента.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на Интернет страницата са изключителна собственост на ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

3.2. Без изричното писмено съгласие на ПЛЕЙ РЕХА” ООД Клиентът няма право да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на ПЛЕЙ РЕХА” ООД, включително всякакво съдържание от Интернет страницата на ПЛЕЙ РЕХА” ООД, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание.

3.3. Всяко използване на Съдържанието за цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия са забранени.

4. КОНТАКТ

4.1. ПЛЕЙ РЕХА” ООД публикува на Интернет страницата своите пълни и точни данни за идентификация, както и детайлите си за контакт от страна на Клиента.

4.2. С попълването на формата за контакт, предоставена на Интернет страницата, Клиентът се съгласява и позволява на ПЛЕЙ РЕХА” ООД или негов представител да установява контакт с Клиента посредством предоставената информация.

4.3. Частичното или пълно попълване на формата за контакт не задължава ПЛЕЙ РЕХА” ООД да осъществи обратна връзка с Клиента.

4.4. С попълване формата за контакт Клиентът изрично предоставя своето съгласие да получава известия, съобщения и информация от ПЛЕЙ РЕХА” ООД. Достъпът до Интернет страницата, използването на представената информация, посещението на неговите страници или изпращането на e-mail известия, адресирани до ПЛЕЙ РЕХА” ООД се извършва електронно, чрез телефон или други налични за Клиента средства, което представлява презумпция, че Клиентът се съгласява да получава известия от ПЛЕЙ РЕХА” ООД по електронен път и / или по телефон, включително е-mail комуникация или известия на Интернет страницата. 

4.5. ПЛЕЙ РЕХА” ООД си запазва правото да не отговаря на всички искания от всякакъв вид, получени по какъвто и да е начин (електронен път, телефон и др.).

5. БРОШУРИ, ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

5.1. Когато Клиент създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, се съгласява по подразбиране да получава Брошури, съобщения и/или Известия от ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

5.2. Клиентът може да откаже получаването на Брошури и/или Известия по всяко време като уведоми писмено ПЛЕЙ РЕХА” ООД за това. Отказът от получаване на Брошури и/или Известия не означава, че Клиентът отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

5.3. ПЛЕЙ РЕХА” ООД си запазва правото да избира към кого да изпраща Брошури и/или Известия, както и да премахне от своята база данни Клиент, който е дал своето съгласие да получава Брошури и/или Известия без всякакви бъдещи ангажименти от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД или допълнително известие.

6. ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

6.1. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава изричното си съгласие за обработването на предоставените от него лични данни от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД. ПЛЕЙ РЕХА” ООД обработва (събира, използва, предоставя и др.) лични данни на Клиенти само за следните цели:

 • •    •    Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;
 • •    •    Проверка, потвърждаване и обработване на плащания и трансфери;
 • •    •    Отказване на поръчки и решаване на други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;
 • •    •    Осигуряване на достъп до услуги, в това число изпълнение на договори, сключени от разстояние и всички отношения между страните породени от тях;
 • •    •    Изпращане на брошури, известия и съобщения и маркетингови цели;
 • •    •    Извършване на контакт с Клиенти с цел обслужване, маркетингови и стратегически цели.

6.2. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той оттегля съгласието си с настоящите Общи условия и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да е от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата.

6.3. Клиентът има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

6.4. Личните данни, които ПЛЕЙ РЕХА” ООД изисква при регистрация на Клиент, се използват единствено за обслужването на същия – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката на услиги от интернет портала. ПЛЕЙ РЕХА” ООД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. 

6.5.ПЛЕЙ РЕХА” ООД може да обработва и предоставя на трети лица лични данни в случаите, когато това е изискано от оторизирани държавни или общински органи, както и в случаите, предвидени от действащ към момента на настъпването на събитието нормативен акт.

7. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА “ПЛЕЙ РЕХА” ООД

7.1. Достъп до Услуги:

7.1.1. Достъпът до услуги е позволен на всеки Клиент, който е попълнил регистрационна форма, е създал Профил на интернет страницата на ПЛЕЙ РЕХА” ООД и е заплатил дължимата се за услугата цена.

7.1.2. За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме настоящите Общи условия.

7.1.3. ПЛЕЙ РЕХА” ООД може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на негови предишни неправомерни действия и/или бездействия без предварително предупреждение или известие.

7.1.4. Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не допуска да се споделя един Профил между няколко лица, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента. Независимо от изложеното, ПЛЕЙ РЕХА” ООД си запазва правото да ограничи или прекрати достъпа на Клиента до интернет страницата без предупреждение в случай, че констатира опит за споделяне и/или нерегламентирано споделяне Профил между няколко лица.

7.2. Предлагани продукти и услуги

7.2.1.ПЛЕЙ РЕХА” ООД може да публикува на Интернет страницата информация относно предлагани продукти и услуги, активни промоции, очаквани продукти и услиги, бъдещи промоции и т.н.

7.2.2.ПЛЕЙ РЕХА” ООД може по всяко време за един или повече Клиенти да ограничи възможността за закупуване на налични продукти или услуги.

7.2.3. Всички цени, свързани с представени продукти и услуги са в български лева (BGN) и включват данък добавена стойност (ДДС). Цената на продукт може да не включва цената за доставка на същия /ако има такава/, в които случаи при сключване на договора от разстояние преди завършването на поръчката ПЛЕЙ РЕХА” ООД ще посочи на Интернет страницата точната стойност на допълнителните разходи за доставка, които Клиентът трябва да заплати, както и общата стойност на поръчката, в това число цена на поръчаните продукти с включени всички данъци, такси и др. и цена на доставката им. Със сключването на договора от разстояние Клиентът предоставя изричното си съгласие за заплащане на общата стойност, в това число на разходите за доставка, ако има такива, в посочения при сключване на договора от разстояние размер. 

7.2.4. Фактурирането на закупените продукти или услуги става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на Клиента, който е направил поръчката. 

7.2.5. Цялата информация, използвана за описване на продукти или услуги а Интернет страницата, включително, но не само текст, статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и други, не представляват договорни задължения за ПЛЕЙ РЕХА” ООД , а са само начин на представяне.

7.2.6. ПЛЕЙ РЕХА” ООД си запазва правото да променя цените на подлаганите продукти и услуги без предварително да известява за това Клиента.

7.2.7. Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката.

7.2.8. Цената на промоционалните продукти и услуги е тази, която е посочена в момента на поръчката, по време на промоционалния период, ако е упоменат такъв и при останалите условия, изрично посочени от ПЛЕЙ РЕХА” ООД, ако има такива.

7.2.9. Клиентът може да се откаже от закупените чрез договор продукти или услуги, по реда и при условията на чл. 7.6 от настоящите Общи условия.

7.2.10. ПЛЕЙ РЕХА” ООД по своя собствена преценка и при едностранно определени от него условия може да предоставя допълнителна отстъпка на определени Клиенти.

7.3. Поръчка чрез Интернет

7.3.1. Клиентът може да поръча предлаганите от ПЛЕЙ РЕХА” ООД продукти и услуги по всяко време само и единствено чрез Интернет страницата и през регистрирания от него Профил.

7.3.2. Извършвайки своята поръчка, Клиентът декларира, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна, пълна и актуална към момента на завършване на поръчката.

7.3.3. Правейки своята поръчка, Клиентът се съгласява с обстоятелството, че ПЛЕЙ РЕХА” ООД може да се свърже с него чрез всички налични комуникационни средства за потвърждаване стойността на направената поръчка и/или уточняване условията за ползване на продуктите и услигите.

7.3.4. ПЛЕЙ РЕХА” ООД може едностранно да откаже да изпълни цялата или част от поръчаните от Клиента продукти и услуги, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

7.3.4.1. информацията, предоставена от Клиента на Интернет страницата е непълна и/или невярна;

7.3.4.2. действията на Клиента на Интернет страницата могат да нанесат и/или нанасят вреда от всякакъв вид на ПЛЕЙ РЕХА” ООД и/или на негови партньори или клиенти;

7.3.4.3. други уважителни причини

7.3.5. В Интернет страницата най-късно при започване на процеса на поръчване ПЛЕЙ РЕХА” ООД посочва дали има ограничения за доставката на продуктите или услугите и какви платежни средства приема. Обикновено Клиентът следва да избере един от следните начини на заплащане:

7.3.5.1. по банков път, посредством автоматично генерирано платежно нареждане и/или с дебитна карта, и/или с кредитна карта, и/или чрез виртуален ПОС терминал;

7.3.5.2. на банкомат с автоматично генериран код;

7.3.5.3. чрез системата на paypal;

7.3.5.4. в брой на касите на easypay

7.3.6. Клиентът се съгласява да извърши плащане съгласно избрания от него начин на плащане на продуктите или услугите и съгласно условията между Клиента и съответния доставчик на платежни услуги. В случай, че ПЛЕЙ РЕХА” ООД не получи плащане съгласно избрания от Клиента начин ПЛЕЙ РЕХА” ООД има право да счита поръчката на Клиента за невалидна или да счита, че Клиентът се е отказал от направената поръчка.

7.3.7. Ако Клиентът промени своята лична информация, посредством наличните на Интернет страницата шаблони, всички съществуващи договори, действащи по това време остават в сила с данните предоставени от Клиента към момента на сключване на договора.

7.4. Договор и изпълнение

7.4.1. Договорът се счита за сключен в от момента на потвърждаване на поръчката от страна на Клиента и получаване плащането на заявените продукти или услуги от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

7.4.2. След потвърждаване на плащането ПЛЕЙ РЕХА” ООД ще предостави на Клиента достъп до предлаганите продукти и услуги, при условията и сроковете на сключения договор.

7.4.3. Рискът от ползването на продуктите и/или услугите преминава върху Клиента в момента, в който същият стартира съответният продукт или услуга, от който момент се счита, че Клиентът започва използването на същите.

7.4.4. Договорът се счита за прекратен с изтичането на срока на  услугата (програмата/комплекса от упражнения), закупена от Клиента, който срок е дефиниран допълнително за всяка отделна услуга. След изтичане срока на договора, услугата се деактивира.

7.5. Качество и гаранции

7.5.1. Клиентът има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти и услуги с договора за продажба.

7.5.2. Всички продавани продукти и услуги са със цифрово съдържание, което не може да бъде доставено на материален носител. 

7.6. Отказ от договора

7.6.1. Клиент на ПЛЕЙ РЕХА” ООД може да се откаже от договора в следните случаи:

7.6.1.1. Преди стартиране на продукта и/или услугата. За избягване всякакво съмнение се приема и клиентът дава изричното си съгласие, че със стартиране програмата изпълнението на договора е започнало, съответно задължението на ПЛЕЙ РЕХА” ООД да предостави продукта или услугата е изпълнено.

7.6.1.2. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок до 14 дни считано от датата, на която Клиентът получи достъп до продуктите и/или услугите, при условие, че продукта /услугата/ не са стартирани.

7.6.2. Клиентът е задължен да информира ПЛЕЙ РЕХА” ООД за своето намерение да се откаже от договора от разстояние по реда на чл. 7.6.1.2., като заяви решението си недвусмислено чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на посочения в чл. 7.6.1.2. срок.

7.6.3. Клиент дава изричното си съгласие и потвърждава, че със стартирането на продукта /услугата/ договора от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД ще се счита за изпълнен. За избягване всякакво съмнение, КЛИЕНТЪТ се съгласява и потвърждава, че със стартирането на продукта /услугата/, последният губи правото си на отказ от договора, съответно, че заплатените по договор суми няма да му бъдат възстановени.

7.6.4. В случай на отказ от договора от разстояние по реда на чл. 7.6.1. ПЛЕЙ РЕХА” ООД ще възстанови на Клиента всички плащания, които е получил от Клиента, в срок до 14 дни, считано от датата, на уведомяването му от Клиента, че последният е упражнил правото си на отказ от договора. Възстановяването на сумите се извършва по банков път по посочена от Клиента негова лична банкова сметка, открита в Република България, като това възстановяване няма да бъде свързано с разходи за Клиента. Ако плащането е извършено през виртуалния ПОС терминал на ЦК Банка, при необходимост от възстановяване на сума заплатена с карта, то сумата ще бъде възстановена само по картата с която е направено плащането.  

8. ЗЛОУПОТРЕБА С ДАННИ

8.1. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не поема каквато и да било отговорност, в случай че Клиент бъде подведен от и/или претърпи вреди от действия или бездействия на трети лица, които се представят за представители на ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

8.2. Клиентът се задължава да информира ПЛЕЙ РЕХА” ООД при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

8.4. Контактите, осъществени от страна на ПЛЕЙ РЕХА” ООД, чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача на съобщението и връзки към него в момента на изпращането.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не носи отговорност за действията на което и да било лице, което използва Съдържанието и/или информацията от интернет сайта.

9.2. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на информация относно типа на представеното съдържание на Интернет страницата или за всякакви грешки или пропуски в Съдържанието, които могат да доведат до вреди.

9.3. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не гарантира на Клиента достъп до Интернет страницата, до Съдържанието, до Профила или до Продукти и не дава право за изтегляне и частична или пълна промяна, копиране или използване на Съдържание по никакъв друг начин или да прехвърля към трети лица съдържание, до което има / или е придобил / достъп според условията на настоящия Документ без изричното писмено позволение на ПЛЕЙ РЕХА” ООД.

9.4. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не носи отговорност за начина на използване от страна на Клиента на предоставяните продукти и/или услуги. За избягване всякакво съмнение Клиентът декларира и се съгласява, че:

9.4.1. е запознат със спецификата предлаганите от ПЛЕЙ РЕХА” ООД продукти или услуги и че същите ще му бъдат предоставени в цифров /нематериален/ вид;

9.4.2 предлаганите от ПЛЕЙ РЕХА” ООД продукти или услуги представляват комплекс от упражнения /програми/, предназначени за подобряване физическото състояние и тонус. Програмите са разработени с постепенно увеличаване на натовареността и сложността на упражненията, съобразени със съответната нозология. Клиентите имат достъп до списъците с упражнения за два дни напред спрямо текущия ден от програма, с цел да се превантира претоварване и да се избегнат негативните последствия, до които то евентуално би могло да доведе.

9.4.3. изпълнението на продуктите и услугите не е задължително, а с препоръчителен характер, както и че не изпълнява програмите от упражнения по медицинско предписание, а по собствено желание;

9.4.4. ще изпълнява продуктите или услугите /комплекса от упражнения/ съобразно наличните на интернет сайт playreha.com указания на ПЛЕЙ РЕХА” ООД;

9.5. Клиентът потвърждава и се съгласява, че отговорността за евентуалните вреди, които биха могли да настъпят от неправилното изпълнение или прилагане на продуктите или услугите се носи изцяло от и е за сметка на Клиента. 

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

10.2.Страната или законен нейн представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

10.3. Страната или законен нейн представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

10.4. Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

11. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

11.1. Чрез използване, посещение, разглеждане и др. на интернет страницата на ПЛЕЙ РЕХА” ООД Клиентът се съгласява с тези Общи Условия.

11.2. Всякакви спорове във връзка с тези Общи Условия, които могат да настъпят между Клиент и ПЛЕЙ РЕХА” ООД ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

11.3. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не е отговорен за никакви вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности, ако те са настъпили при неспазване на тези Общи Условия.

11.4. Ако някое от условията или разпоредбите, споменати по-горе, е или бъде намерено/а за недействително/а или невалидно/а по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. ПЛЕЙ РЕХА” ООД си запазва правото едностранно и без предварително известяване да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата и нейната структура.

12.2. ПЛЕЙ РЕХА” ООД не е отговорен за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

12.1. Ако Клиент има някакви въпроси, питания или предложения към ПЛЕЙ РЕХА” ООД, може да се свърже на телефон: +359889250440, както и на e-mail:  contacts@playreha.com

 Настоящите Общи условия са приети на 08.08.2018г. и влизат в сила от 09.08.2018г.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

БИСКВИТКИ